تماس با کتابخانه 

تماس با کتابخانه 

 

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

آدرس :

سمنان – بلوار قدس – نرسیده به خیابان فجر  – کلینیک طبا طبایی– مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

شماره تلفن :33328502 – 023

کد پستی : 35196-98375

nmrrc@semums.ac.ir  ایمیل :

 

 google map