کارشناسان مرکز

 

پوران معدنی

کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

تلفن : 09125317826

pooran.madani@yahoo.comایمیل :

p.maedani2@gmail.comجیمیل :

                                                                                                                 

مرضیه مرتضی نژاد

کارشناس تجهیزات

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تلفن : 09120419743

mmortezanejad98@yahoo.comایمیل :