معاون پژوهشی مرکز 

   

 

دکتر پریسا ارزانی 

 

 

دکترپریسا ارزانی

نام ونام خانوادگی : پریسا ارزانی 

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیوتراپی

دانشگاه اخذ مدرک : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

ایمیل:parisa_arzani@yah00.com

شماره تماس :023-33328502

cv سامانه علم سنجی 

استادیار فیزیوتراپی

گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی، عضلانی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

 Dr. Parisa Arzani

Assistant Professor of Physiotherapy

Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences

Semnan University of Medical Sciences