منابع الکترونیک مشترک، رایگان و سامانه های اطلاعاتی

 

پایگاه های اطلاعاتی (Databases)

 

دسترسی به برخی منابع

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی به برخی منابع

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 دسترسی برقرار نیست.

 

مجلات الکترونیک (E-Journals)


دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی به برخی منابع 

دسترسی به برخی منابع

 

دسترسی به برخی منابع

دسترسی به برخی منابع

 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی به برخی منابع

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی به برخی منابع 

 

کتاب و اطلس های الکترونیک (E-Books, Atlases & CME's)

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست. 

دسترسی برقرار نیست. 

دسترسی برقرار نیست.

 

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد( Evidence-Based Resources)

دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی به برخی منابع

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

 

 

دسترسی به برخی منابع

دسترسی به برخی منابع

 

تصاویر و ویدئوهای پزشکی (Multimedia (Movies, Images, Slides)

           

دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

پایگاه های اطلاعاتی داخلی (Local Resources)

 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

منابع پزشکی رایگان(Free Medical Resources)