شماره شابکا (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور)

کتابخانه مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی  IR-401720003 می باشد . 

 

لینک شابکا کتابخانه مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی: 

http://isil.nlai.ir/showSearchResult.aspx?libID=13609

 

فایل ها