سال 96 

1- emgدکتر بختیاری 

2- راهنمای آمادگی جسمانی بختیاری