رئیس مرکز 

دکتر عاطفه امینیان فر

نام ونام خانوادگی : خانم دکتر عاطفه امینیان فر

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیوتراپی

دانشگاه اخذ مدرک : دانشگاه علوم پزشکی تهران

aminfar83yahoo.comایمیل :

atf.amin@gmail.comایمیل :

شماره تماس : 09122132947

cv سامانه علم سنجی

استادیار فیزیوتراپی

گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی، عضلانی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

Atefeh Aminianfar

Assistant Professor of Physiotherapy

Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences

Neuromuscular Rehabilitation Research Center

Semnan University of Medical Sciences