راهنمای نصب VPN برای دسترسی به بانک های اطلاعااتی مشترک خارج از IP دانشگاه

 

 

به منظور دانلود متن کامل مقالات از پایگاه های اطلاعاتی مشترک در خارج از محیط دانشگاه، الزام است  VPN دانشگاه را نصب نمایید. جهت کسب اطلاعات در خصوص برقراری یا عدم برقراری دسترسی به  پایگاه های اطلاعاتی، وب سایت  کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس http://digilib.semums.ac.ir مراجعه نماییددر آغاز، پس از ورود به وب سایت کتابخانه دیجیتال و یا وب سیات کتابخانه مرکزی (http://centlib.semums.ac.ir) در لینک VPN ، با توجه به سیستم  عامل خود نسخه ی VPN Connection مربوطه را دانلود نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس وارد سایت کتابخانه دیجیتال شده و بر روی پایگاه مورد نظر کلیک نمایید.