تقدیر وتشکر

از مرکز تحقیقات عصبی عضلانی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابت همکاری وتامین تسهیلات لازم برای انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می شود .

 

We would like to thank the Research Center of Neuromuscular Rehabilitation Research Center of Semnan University of Medical Sciences for cooperation and providing facilities to this work.

این صفحه بعد از صفحه تقدیر وتشکر قرار گیرد ./