اعضای هیئت علمی وشورای پژوهشی مرکز 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تلفن

آدرس پستی

ایمیل

رزومه در سامانه علم سنجی

1

دکتر عاطفه امینیان فر

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

aminfar@semums.ac.ir

atf.amin@gmail.com

علم سنجی

2

دکتر فاطمه احسانی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

f.ehsani@semums.ac.ir

fatemehehsani59@yahoo.com

علم سنجی

3

دکتر رسول باقری

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

Rasool.bagheri1362@gmail.com

Rasool.bagheri@ymail.com

Rasool.bagheri@semums.ac.ir

علم سنجی

4

دکتر سید ضیاالدین صفوی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

zsafavi@semums.ac.ir

ziasafavi.f@gmail.com

علم سنجی

5

دکتر حسین علی بخشی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

alibakhshi@semums.ac.ir

halibakhshi.m@gmail.com

علم سنجی

6

دکتر سیروس تقی زاده

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

cyrustaghizadeh@gmail.com

cyrustaghizadeh@semums.ac.ir

علم سنجی

7

دکتر معصومه سلمانی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

 

Masoomehsalmani359@gmail.com

علم سنجی

8

دکتر

مژگان اسدی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی


mozhganasadi@semums.ac.ir

mozhgan.asadist@yahoo.com

علم سنجی

9

دکتر گلنوش گل محمدی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

Go.golmohammadi@semums.ac.ir

Golmohamadi.golnoosh8@gmail.com

علم سنجی

10

دکتر مینا سادات میر شجاع

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

Msj831@yahoo.com

Ms.mirshoja@gmail.com

 

علم سنجی

11

دکتر علی اکبر پهلوانیان

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

alipahlevanian@semums.ac.ir

alipahlevanian@yahoo.com

 

علم سنجی

12

دکتر بنفشه منصوری

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

Slp.banafshe@gmail.com

Slp.banafshe@semums.ac.ir

علم سنجی

13

دکتر رزیتا هدایتی

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

hedayati@semums.ac.ir

rosehed@yahoo.com

علم سنجی

14

دکتر سید ابولفضل تهیدست

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

slp.tohidast@gmail.com

a.tohidast@semums.com

علم سنجی 

15

دکتر مریم بینش 

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

maryam.binesh@semums.ac.ir

maryam.binesh@gmail.com

علم سنجی 

16

دکتر فاطمه پاک نظر 

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

paknazar@semums.ac.ir

paknazar2306@yahoo.com

علم سنجی 

17

زهرا احمدی زاده

02333328502

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

Ahmadizade.z@gmail.com

 

علم سنجی