اعضای هیئت علمی مرکز 

/uploads/8/2021/Dec/07/اعضای هیئت علمی مرکز2 .pdf

 

Cv سامانه علم سنجی 

گروه

نام ونام خانوادگی

https://isid.research.ac.ir/Abdolhamid_Hajihasani

فیزیوتراپی

دکتر عبدالحمید حاج حسنی

https://isid.research.ac.ir/Rozita_Hedayati

فیزیوتراپی

دکتر رزیتا هدایتی

https://isid.research.ac.ir/Atefeh_Aminianfar

فیزیوتراپی

دکتر عاطفه امینیان فر

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Ehsani

فیزیوتراپی

دکتر فاطمه احسانی

https://isid.research.ac.ir/Rasool_Bagheri

فیزیوتراپی

دکتر رسول باقری

https://isid.research.ac.ir/SeyedZiaedin_SafaviFarokhi

فیزیوتراپی

دکتر سید ضیاالدین صفوی

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Alibakhshi

کاردرمانی

دکتر حسین علی بخشی

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Ahmadizadeh

کاردرمانی

زهرا احمدی زاده

https://isid.research.ac.ir/Masoomeh_Salmani

گفتار درمانی

دکتر معصومه سلمانی

https://isid.research.ac.ir/SeyedAbolfazl_Tohidast

گفتار درمانی

دکتر سید ابوالفضل تهیدست

https://isid.research.ac.ir/Jalal_Bakhtiyari

گفتار درمانی

 دکتر جلال بختیاری

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Mokhlesin

گفتار درمانی

مریم مخلصین

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Kasbi

گفتار درمانی

فاطمه کسبی

https://isid.research.ac.ir/Afshin_Samaei

متخصص مغز اعصاب

دکتر افشین سمایی

https://isid.research.ac.ir/Majid_Mirmohammadkhani

آمار واپید میو لوژی

دکتر مجید میر محمد خانی

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Paknazar

آمار واپید میو لوژی

دکتر فاطمه پاک نظر