آیین نامه عضویت 

 

این آیین نامه در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 22/12/91 تصویب و طی نامه شماره 288523/92 جهت اجرا به کتابخانه مرکزی ابلاغ شد.

 

آئین نامه عضویت

تعاریف آئین نامه

1-  کتابخانه های دانشگاه: منظور از کتابخانه ها تمامی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعم از کتابخانه دانشکده ها و مراکز درمانی می باشد.

2- عضویت: منظور از عضویت ارائه مدارک مور نیاز جهت صدور کارت عضویت برای  استفاده از کتابخانه می باشد.

3-  اعضای هیات علمی: کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه  و یا همتراز هیات  علمی

4- دانشجویان تحصیلات تکمیلی: دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

5- کارکنان: کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، طرح نیروی انسانی و  قراردادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

6- محققین و پژوهشگران غیر وابسته: منظور از محققین کلیه محققین و پژوهشگرانی هستند که در استخدام دانشگاه علوم  پزشکی سمنان نمی باشند ولی در حال انجام پروژه تحقیقاتی با همکاری  دانشگاه می باشند.

      7-عضو آزاد: افرادی که جزء پرسنل و هیئت علمی، حق التدریس، پژوهشگر و دانشجویان نمی باشند ولی به واسطه عقد تفاهم نامه با دانشگاه حق استفاده از کتابخانه را دارند.

  

1-    شرایط عضویت در کتابخانه

1-1  اعضای هیئت علمی دانشگاه

1-1-1  تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت (فرم شماره 1) ویک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

1-1-2  مدرسین مدعو که به صورت حق التدریس در طول ترمهای تحصیلی به فعایت مشغول هستند حق عضویت ندارند ولی با ارائه معرفی نامه کتبی از آموزش دانشکده محل تدریس و با ارائه کارت ملی از کتابخانه استفاده نمایند.

تبصره1: محققین وپژوهشگران غیروابسته به دانشگاه: تمامی این افراد میتواند ضمن ارائه معرفی نامه از معاونت تحقیقات وفناوری مبنی بر انجام طرح تحقیقاتی در این دانشگاه، از خدمات کتابخانه با ارائه کارت ملی یا شناسنامه استفاده نمایند.

تبصره 2: اعضای هیات علمی پس از فراغت از کار، می توانند با ارائه معرفی نامه از معاونت تحقیقات و فناوری و ارائه کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

 

1-2 دانشجویان دانشگاه (در سطوح مختلف)

1-2-1  تمامی دانشجویان دانشگاه ( اعم از دستیاران ، تحصیلات تکمیلی و غیره ) پس از تکمیل فرم درخواست عضویت ( فرم شماره 2 ) و ارائه یک قطعه عکس به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

تبصره 1: عضویت دانشجویان جدیدالورود درهر سال تحصیلی به صورت دسته جمعی در روز ثبت نام اولیه دانشجویان انجام خواهد شد.

           تبصره 2 : درمورد دانشجویان مهمان با ارائه کارت دانشجویی موقت کارت عضویت آنها فعال خواهد شد.

 

1-3   کارمندان دانشگاه اعم از رسمی ،پیمانی، قراردادی ، طرح نیروی انسانی

1-3-1 تمامی کارمندان دانشگاه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت ( فرم شماره 1) و ارائه یک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

         تبصره 1: اعضایی که به صورت طرح نیروی انسانی در دانشگاه شاغل می باشند جهت عضویت می توانند با ارائه معرفی نامه کتبی از واحد مربوطه  وکپی حکم کارگزینی به عضویت کتابخانه های دانشگاه درآیند و کارت عضویت دریافت نمایند.

         تبصره 2 : بازنشستگان محترم دانشگاه نیز می توانند  با ارائه کارت ملی یا شناسنامه از خدمات به صورت محدود استفاده نماید.

 

1-4    عضو آزاد

چنانچه هر یک از شرکت ها ،موسسات ، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی دانشگاه های آزاد غیرانتفاعی و سایر مراکز آموزش عالی (به صورت حقیقی وحقوقی )تمایل به استفاده ازخدمات کتابخانه ای هریک ازکتابخانه های دانشگاه داشته باشند می بایست درخواست خود را کتبا به حوزه معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ارسال کنند تا در صورت موافقت آن معاونت و عقد تفاهم نامه فی مابین، افراد معرفی شده توسط آن مراکز به عنوان اعضای آزاد منظور می گردند.

 

2- اعتبار و مدت عضویت :

2-1 مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه برای اعضای هیات علمی تا پایان مدت خدمت خواهد بود.

2-2  باز نشستگان و اعضای هیات علمی پس از فراغت کار می توانند تا 5 سال از خدمات کتابخانه ( تنها امانت 2 کتاب به طور همزمان و حداکثر تا 2هفته) استفاده نمایند.

2-3 مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه دانشگاه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آن ها  خواهد بود.  

تبصره :  جهت تمدید اعتبار کارت عضویت دانشجویان ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

 2-4  مدت عضویت اعضا آزاد تا پایان مدت اعتبار درج شده ( با توجه به مدت  مقرر شده در تفاهم نامه) در روی کارت عضویت آنها خواهد بود.

 

فایل PDF آئین نامه عضویت