آزمايشگاه سنجش استاتیک و دینامیک تعادل
Dynamic and Static Balance Laboratory
 
 
محل استقرارمرکز تحقیقات توانبخشی عصبي عضلاني
 
سال تاسيس: فروردین 1389
 
لوازم تخصصي عمدهسيستم سنجش تعادل Balance System SD.
 
 
كاربردهاي پژوهشي، آموزشي و درمانيارزیابی دقیق كنترل عصبي عضلاني تعادل بوسيله اندازه گيري كمي توانائي حفظ وضعيت تعادل در حالت ايستادن روي يك پا و يا دو پا روي سطوح ثابت و يا متحرك. براي تعيين وضعيت كنترل تعادل مي توان از چهار تست مختلف دستگاه بدين شرح استفاده نمود:
1)     پروتكل ارزيابي ريسك افتادن
2)     توانائي كنترل تعادل در ورزشكاران با ايستادن روي يك پا
3)     تعيين محدوده تعادل
4)     تعيين تعادل وضعيتي فرد
اين اندازه گيريها به ما امكان ميدهد كه از قابلیتهای بسیار پیشرفته و دقیق اين سيستم برای ارزیابی نحوه و استراتژی کنترل تعادل بیماران بعد از کلیه مداخلات توانبخشی در بیماران قلبی- عروقی، عصبی- عضلانی، عضلانی- اسکلتی و مغز و اعصاب استفاده نمود
از اين سيستم همچنين ميتوان براي اهداف آموزشي و تقويت توانائيهاي حركتي فرد براي كنترل تعادل هنگام وجود آسيب مكانيسمهاي رفلكس حس عمقي در تروماها نيز استفاده كرد.