کارکنان

 

 

1-نام ونام خانوادگی:

 

پوران معدنی

 

رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

سمت اجرائی :

کارشناس پژوهشی وکتابدار

2-نام ونام خانوادگی:

مرضیه مرتضی نژاد

رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

سمت اجرائی :

کارشناس تجهیزات

شماره تماس:02333328502

 

    

فایل ها