کارگاه سال1400 

1-کارگاه مداخلات توانبخشی در کرونا تاریخ 3/25 /1400مدرس : خانم دکتر امینیان فر وخانم میر شجاع 

2- اولین نشست بین المللی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی تاریخ 400/6/16 با سخنرانی دکتر شاپور جابر زاده استاد دانشگاه موناش استرالیا