جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

.

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

 جلسه شورا ی پژوهشی

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی روز دوشنبه مورخ 5 / 2/ 1401 راس ساعت 30 / 12 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

جلسه مشترک شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی ومرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی روز دوشنبه مورخ 5 / 2/ 1401 راس ساعت 30 / 12 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی  در دفتر ریاست  دانشکده  برگزار گردید. 

  • نامه شماره 4519/1401 تاریخ 16/1/1401 مبنی بر ارسال مستندات مربوط به نظارت بر طرح های تحقیقاتی کارآزمایی بالینی ومطالعات حیوانات آزمایشگاهی مورد بحث وبررسی قرار گرفت وبر ضرورت داشتن ناظر ونظارت دقیق وبه موقع ناظرین وارسال گزارش وتوضیحات مختصر تاکیدد گردید .
  •  
  • نامه شماره 4696/700/د تاریخ 12/10 / 1400 رییس محترم دفتر توسعه فناوری سلامت در خصوص سوق دادن طرحهای تحقیقاتی به سمت طرح های کاربردی ومحصول محور مطرح ومقرر گردید در اسرع وقت درخواست برگزاری یک کارگاه برای نگارش طرحهای محصول محور برگزار گردد وگزارش عملکرد دوره ای طرح های فناورانه متعاقب این کارگاه مرقوم و به معاونت پژوهشی ارسال گردد .

-          پروپوزال همسان ارسالی از معاونت تحقیقات وفناوری  بررسی شد ومورد تایید اعضای شورای پژوهشی قرار گرفت .

  • کد خبر : 36913
لینک کوتاه خبر :
خانم پوران معدنی
خبرنگار

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *