برنامه زمان بندی کمیته اخلاق 1400دانشگاه علوم پزشکی سمنان

.

برنامه زمان بندی کمیته اخلاق 1400دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برنامه زمان بندی کمیته اخلاق 1400دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برنامه زمان بندی کمیته اخلاق 1400دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برنامه زمان بندی کمیته اخلاق 1400 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

تاریخ برگزاری کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه
علوم پزشکی سمنان در سال 1400
با توجه به ضرورت بررسی طرح ها قبل از جلسات توسط اعضاء محترم کارگروه
اخلاق در پژوهش، طرح هایی که حداقل 72 ساعت قبل از تاریخ های تعیین شده به
دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش ارجاع شوند، در دستورکارجلسه قرار خواهند
گرفت.تشکیل کارگروه اخلاق منوط به رسیدن حد نصاب طرح ها می باشد
 
 
کلمات کلیدی
خانم پوران معدنی
تهیه کننده:

خانم پوران معدنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *