آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
Exercise Physiology Labratory
 
محل استقرارمرکز تحقیقات توانبخشی عصبي عضلاني
 
سال تاسيساسفند 1388
 
 
لوازم تخصصي عمدهسيستم فيزيولوژي ورزشي شامل كيت فيزيولوژي ورزشي PTK14، تريد ميل ارگومتري و دوچرخه ارگومتري
 
 
كاربردهاي پژوهشي و آموزشيدر اين آزمايشگاه ميتوان ضمن ارزيابي ميزان مصرف O2 و توليد CO2 هنگام فعاليتهاي ورزشي ميزان فعاليتهاي متابوليكي را نيز محاسبه كرد. اين اندازه گيريها را ميتوان جهت ارزيابي اثر روشها و مداخلات ورزشي براي بيماران قلبي عروقي، تنفسي، ديابتيك و... بكار برد.
در حيطه آموزش استفاده از اين آزمايشگاه كمك مي كند كه دانشجويان با مفاهيم فعاليتهاي متابوليسمي هنگام انجام تمرينات ورزشي و گازهاي تنفسي O2 و CO2 آشنا شوند. ايشان ميتوانند افزايش ضربان قلب و ميزان تنفس و تغييرات گازهاي تنفسي و افزايش متابوليسم را هنگام تمرينات و برگشت اين تغييرات را به وضعيت عادي بعد از تمرينات ورزش مشاهده كنند.