آزمايشگاه ايزوكينتيك
Isokinetics Labratory
 
محل استقرارمرکز تحقیقات توانبخشی عصبي عضلاني
 
سال تاسيسفروردین 1389
 
لوازم تخصصي عمده: سیستم ایزوکینتیک Biodex 4pro.
 
كاربردهاي پژوهشي و آموزشيانجام ارزیابی دقیق حرکات مفاصل اندام فوقانی و تحتانی و ناحیه لگن هنگام انقباضات اکسنتریک، کانسنتریک و ایزومتریک عضلانی در سرعتها و شتابهای مختلف زاویه ای که می تواند اطلاعاتی واقعی و دقیق از توانائی کنترل حرکتی سیستمهای عصبی-عضلانی، عضلانی- اسکلتی و یادگیری حرکتی را به فراهم آورد. توانائی اندازه گیری گشتاور عضلانی در سرعتهای مختلف و محاسبه شتاب حرکت از دیگر مواردی است که در این آزمایشگاه حاصل میشود. اين توانمنديها در حیطه پژوهشی امكان ميدهد كه از قابلیتهای بسیار پیشرفته و دقیق دستگاه برای تعیین اثر مداخلات توانبخشی در اصلاح و بهبود فعالیت عضلانی و حرکتی بیماران قلبی- عروقی، عصبی- عضلانی، عضلانی- اسکلتی و مغز و اعصاب استفاده نمود.
در حیطه آموزشی می توان از قابلیتهای سیستم برای آموزش نحوه کنترل عضلانی ایزومتریک، کانسنتریک و اکسنتریک در انجام حرکات مفصلی با سرعتهای مختلف زاویه ای به همراه اندازه گیری گشتاور نیروی تولید شده در کلیه مفاصل اندام تحتانی و فوقانی استفاده نمود.
در حيطه درماني استفاده از اين آزمايشگاه امكان ميدهد كه با برنامه ريزي دقيق توانائي و دامنه حركتي و همينطور قدرت عضلات مفاصل اندام فوقاني و تحتاني را به تفكيك با انقباضات ايزومتريك و ايزوتونيك، بصورت اكسنتريك و يا كانسنتريك افزايش داد.